Izgovaranje nijeta riječima prije namaza predstavlja ružnu novotariju i nije je dozvoljeno činiti.

Përdorni një orë zgjimi e cila e ripërsërit alarmin.

. Siç e shpreha pak më parë, nijeti i gjithsecilit është i ndryshëm, sipas masës së marrëdhënies me Zotin e Madhëruar.

Kthehemi me fytyrë nga Qabeja dhe recitojmë:.

.

një natë prej netëve të Ramazanit (pas namazit të jacisë) doli në xhami dhe u fal, pastaj edhe. . .

Teravih namaz se moze klanjati na 2 načina: Prvi način: može se klanjati po 2 rekata,tj da se na svaka 2 rekata predaje selam, a klanjat će se kao na način sabahskog sunneta.

. Larja fillon me lindjen e agimit dhe ajo është e vërtetuar për atë që prezanton në namaz, e jo për femrën e as për udhëtarin. ahmadiyya-islam.

PODNE NAMAZ 3. .

Kushtet e namazit.

Ibn Ebi Dunja Sinqeriteti dhe Nijeti.

. <strong>Nijeti me gojë është bidat në: Namaz, Tavaf, Sa’j, etj.

B) Kushtet e mbrendshme të namazit (Pjesët përbërëse - ruknet e namazit) Kur të hyjmë në namaz, janë gjashtë kushte që duhen zbatuar. .

Në këtë ajet, Allahu shfaq platformën e agjërimit në tre hapa: (1) dedikimi (besimtarëve), (2) kontinuiteti dhe kronologjia e agjërimit (thuajse tek të gjithë popujt), dhe (3) synimi i agjërimit (devotshmëria-kalimi në një stad më të mirë dhe më të kënaqshëm, gjegjësisht ndryshimi i vetvetes).
.
.

Pra, nijeti nuk përbëhet vetëm prej shprehjes: نَوَيْتُ.

Nuk ka bazë në sunetin e Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem.

By. . O Allahu im e vendosa kryerjen e umres apo haxhit, më ndihmo dhe lehtësoma kryerjen e tyre.

Nijeti për namaz nuk është kusht që të bëhet me gojë. Kurse, nijeti me gojë lejohet në: Haxh, Umre, prerjen e kurbanit. Për këto gjëra kanë ardhur argumente(hadithe). 1- Qëllimi (nijeti) Allahu i Madhëruar thotë: “Ne nuk i urdhëruam ata me gjë tjetër, përveç që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë” (El Bejine, 5) Profeti alejhi selam ka thënë: “Çdo vepër bazohet në qëllimin e saj. a. .

.

نَوَيْتُ. 2.

PODNE NAMAZ 3.

.

audionur.

.

6-Fjeta duke qenë me abdes.